CSR/ESG-beleid

CSR/ESG-beleid voor Growing Concepts

Inleiding

Bij Growing Concepts beschouwen we het nastreven van duurzaamheid, ethisch gedrag en maatschappelijke betrokkenheid als integrale onderdelen van ons bedrijfs-DNA. Dit Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental, Social, and Governance (ESG) beleid vormt de leidraad voor al onze bedrijfsbeslissingen en operaties, met als doel een positieve impact te hebben op de wereld waarin we leven en werken.

Duurzaamheid

 1. Milieuvriendelijke Praktijken: We zijn vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. We streven naar energie-efficiëntie, verminderde waterconsumptie en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen in al onze bedrijfsactiviteiten.

 2. Toeleveringsketen Duurzaamheid: We werken samen met leveranciers die onze toewijding aan duurzaamheid delen. Door middel van continue dialoog en evaluatie zorgen we ervoor dat onze toeleveringsketen voldoet aan de hoogste normen op het gebied van milieubescherming en ethische praktijken.

 3. Afvalbeheer en Recycling: We streven naar nulafvalprincipes en bevorderen actief recycling en hergebruik. Dit omvat het minimaliseren van verpakkingsmaterialen en het aanmoedigen van klanten en medewerkers om deel te nemen aan recyclingprogramma's.

Ethiek

 1. Ethische Gedragscode: We handhaven een strikte ethische gedragscode binnen onze organisatie. Eerlijkheid, integriteit en respect voor de rechten van anderen vormen de basis van al onze zakelijke activiteiten.

 2. Zero-tolerance voor Corruptie: We tolereren geen vorm van corruptie, omkoping of onethisch gedrag. Medewerkers worden aangemoedigd om verdachte praktijken te melden, en we zullen passende maatregelen nemen tegen elke vorm van wangedrag.

 3. Diversiteit en Inclusiviteit: We streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving. Discriminatie op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, seksuele geaardheid of enige andere grond wordt niet getolereerd. We bevorderen gelijke kansen en behandeling voor alle medewerkers.

Maatschappelijke betrokkenheid

 1. Lokale Gemeenschappen: We zijn toegewijd aan het ondersteunen van lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit omvat het sponsoren van gemeenschapsprojecten, het bieden van stages en werkgelegenheid, en deelname aan lokale initiatieven die de sociale infrastructuur versterken.

 2. Goede Doelen en Filantropie: Growing Concepts moedigt medewerkers aan om vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt actief goede doelen die bijdragen aan sociale en ecologische verbeteringen. Een percentage van onze winst wordt toegewezen aan filantropische initiatieven die overeenkomen met onze kernwaarden.

Transparantie en Governance

 1. Openheid en Rapportage: We streven naar transparantie in al onze bedrijfspraktijken. Jaarlijkse rapportage over onze CSR/ESG-prestaties wordt openbaar gemaakt om belanghebbenden op de hoogte te houden van onze voortgang en resultaten.

 2. Goed Bestuur: Growing Concepts handhaaft goede governanceprincipes om de verantwoordingsplicht en integriteit binnen de organisatie te waarborgen. Een onafhankelijk adviesorgaan evalueert regelmatig onze procedures en beleidslijnen.

 3. Continue Verbetering: We zijn toegewijd aan de voortdurende verbetering van ons CSR/ESG-beleid. Dit omvat regelmatige herziening van doelstellingen, betrokkenheid bij belanghebbenden en het aanpassen van ons beleid aan de veranderende maatschappelijke en milieunormen.

Conclusie

Dit CSR/ESG-beleid weerspiegelt Growing Concepts' toewijding aan het creëren van waarde op lange termijn voor onze samenleving en het milieu. We erkennen dat duurzaamheid en verantwoord ondernemen een evoluerend proces zijn, en we blijven ons inzetten voor positieve veranderingen in de wereld. Samen streven we naar een gezonde en welvarende toekomst voor iedereen.